Banner01 Banner02 Banner03

17th HA National Forum คุณภาพในทุกลมหายใจ
(Enjoy Quality Every Moment)

การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี เราจะมาต่อเติมลมหายใจของกันและกันให้ทุกวินาทีของการพบเจอเป็นเวลาที่มีคุณค่าและมีความหมาย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด การลงมือปฏิบัติที่ขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตประจำวัน ภายใต้แนวคิดหลัก “Enjoy Quality Every Moment” (คุณภาพในทุกลมหายใจ) ลมหายใจของคนคุณภาพ ลมหายใจของคนที่ไม่เคยย่อท้อต่อการพัฒนา เป็นลมหายใจที่ต่อชีวิตระบบบริการสาธารณสุขไทยให้เติบโตและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

          “อะไรคือเป้าหมายสูงสุดในการทำงานเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย?ขอยกเอาข้อความนี้ไว้เป็น BHAG (Big, Hairy and Audacious Goal): บริการสุขภาพของไทย เป็นบริการที่มีคุณภาพ น่าไว้วางใจในทุกมิติ ทุกขั้นตอน ทุกเวลา สำหรับทุกคน ด้วยการพัฒนาอย่างไม่ออมมือ เต็มศักยภาพที่มนุษย์สร้างสรรค์พึงทำได้ จะเห็นว่าไม่อาจมีช่วงเวลาใดสักแม้วินาทีเดียวที่เราจะละเลยเรื่องคุณภาพได้ จึงเป็นที่มาของ theme การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 17 ว่า คุณภาพในทุกลมหายใจ

          ทุกลมหายใจ ตามวงล้อแห่งการพัฒนาและการเรียนรู้ คือ การออกแบบระบบงานที่รัดกุม (Design), ให้การดูแลด้วยความระมัดระวัง (Action), มีการเรียนรู้จากข้อบกพร่อง (Learning), ส่งผลให้มีความปลอดภัยยิ่งยวด (Outcome).
          ทุกลมหายใจ ตามแนวคิดขององค์กรที่น่าไว้วางใจ คือ การมีสติตื่นรู้ในการทำงาน คาดการณ์ เตรียมพร้อม ตาดู หูฟัง.
          ทุกลมหายใจ ตามแนวคิด people - centered care คือ การทำให้ทุกสัมผัสของบริการ เป็นบริการที่มีคุณภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดี.
          ทุกลมหายใจ ตามแนวคิดของการพัฒนาด้านในตนเอง คือ การมีสติตื่นรู้ เท่าทันความรู้สึกและความคิดของตนเอง.
          ทุกลมหายใจ เรามีสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบัน ไม่อาวรณ์กับอดีต ไม่กังวลกับอนาคต
          ทุกสัมผัสกับผู้ป่วย เราจะแบ่งปันพลังบวกให้ผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยเชื่อมั่นและมีความสามารถที่จะรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง
          ทุกกิจกรรมการดูแลผู้ป่วย เราจะทำด้วยความระมัดระวัง ตื่นรู้ที่จะคาดการณ์ เตรียมพร้อม ตาดู  หูฟัง ทุกอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เราจะนำมาเรียนรู้และป้องกัน

          ต่อมเอ๊ะของเราจะตื่นตัวในทุกลมหายใจ เอ๊ะเป็นตัวแทนผู้ป่วยที่จะถามถึงความต้องการของพวกเขา เอ๊ะเป็นตัวแทนของวิชาชีพที่จะถามถึงการปฏิบัติตามความรู้ที่ทันสมัย เอ๊ะเป็นตัวแทนของทุกฝ่ายที่จะมองหาโอกาสของความไม่ปลอดภัย และความไร้ประสิทธิภาพในระบบ ในทุกโอกาสของการปรับปรุง เราจะใช้หลักง่ายๆ ของการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ใช้ visual management, creativity, lean concept รวมทั้ง R2R ถ้าเป็นไปได้
          ทุกเวทีของการสนทนา เราจะร่วมสนทนาอย่างผลิดอกออกผลทุกครั้งที่เสร็จกิจกรรม เราจะใคร่ครวญด้วยจิตใจที่เปิดกว้างเพื่อธำรงสิ่งที่ได้ผลและเพื่อปรับปรุงสิ่งที่เป็นจุดอ่อน

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนโรงพยาบาลต่างๆ ร่วมนำเสนอผลงานเด่นของโรงพยาบาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของโรงพยาบาลอื่นๆ โดยไม่จำกัดว่าจะสอดคล้องกับ theme ของการประชุมหรือไม่

ลักษณะผลงานที่นำเสนอจะมีสองลักษณะ คือ (1) ผลงานที่เป็นการพัฒนาที่สามารถวัดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้ หรือ (2) ผลงานการพัฒนาที่เน้นมิติทางด้านจิตวิญญาณซึ่งมีลักษณะเป็นเรื่องเล่า ซึ่งผลงานแต่ละลักษณะจะมีการส่งสรุปผลงานที่แตกต่างกัน

ทางสถาบันจะคัดเลือกผลงานจำนวนหนึ่งขึ้นมานำเสนอบน mini-stage หรือในห้องประชุมร่วมด้วย

การคัดเลือกผลงาน

การพิจารณาคัดเลือกผลงานจะให้โอกาสกับโรงพยาบาลต่างๆ ให้มากที่สุด โดยการส่งผ่าน website รวมทั้งการจัดประชุมคัดเลือกผลงานในส่วนภูมิภาคร่วมกับ HACC ผู้นำเสนอผลงานในที่ประชุมระดับภูมิภาคจะมีโอกาสนำเสนอรายละเอียดของผลงานและได้รับคำถามหรือข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงผลงาน จะมีการคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นในรอบของการประชุมระดับภูมิภาคไว้ก่อนจำนวนหนึ่ง สำหรับผลงานที่เหลือจะนำไปพิจารณารวมกับภูมิภาคอื่นๆ และผลงานที่เสนอโดยตรงมาที่สถาบัน

 

"กำหนดเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2558 และทางสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 20 มกราคม 2559"

รายละเอียดเพิ่มเติม