Banner01 Banner02 Banner03

15th HA National Forum ความผูกพันเพื่อคุณภาพ
(Engagement for Quality)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เตรียมจัดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 15 ในปี 2557 ภายใต้แนวคิดหลักคือ “ ความผูกพันเพื่อคุณภาพ” (Engagement of Quality) ระหว่างวันที่ 11 -14 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี

การจุดประกายด้วย theme ของการประชุม HA National Forum ก่อให้เกิดความตื่นตัวและการนำแนวคิดใหม่เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติ การประชุมในแต่ละปี จึงเป็นโอกาสที่โรงพยาบาลต่างๆ จะได้นำผลงานจากการปฏิบัติตามแนวคิดเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของการนำเสนอในห้องประชุมและในรูปแบบของโปสเตอร์ theme ย่อยของการประชุมจึงมีทั้งประเด็นใหม่ๆ และประเด็นที่จะมีการติดตามจากหัวข้อการประชุมที่ผ่านมา ได้แก่

  • Engagement & Patient Safety
  • Management Engagement
  • High Reliability Organization
  • Spirituality, Quality, & Health Promotion
  • Quality Tools (Lean, BCM, THIP, etc)
  • HA for Beginners
  • Advance HA (SPA in Action, Quality Outcome)
  • Professional Engagement
  • Community Engagement
  •  Engagement for Specific Health Problems(e.g.HIV, Asthma, High Risk Area

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนโรงพยาบาลต่างๆ ร่วมนำเสนอผลงานเด่นของโรงพยาบาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของโรงพยาบาลอื่นๆ โดยไม่จำกัดว่าจะสอดคล้องกับ theme ของการประชุมหรือไม่

ลักษณะผลงานที่นำเสนอจะมีสองลักษณะคือ (1) ผลงานที่เป็นการพัฒนาที่สามารถวัดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้ หรือ (2) ผลงานการพัฒนาที่เน้นมิติทางด้านจิตวิญญาณซึ่งมีลักษณะเรื่องเล่า ซึ่งผลงานแต่ละลักษณะจะมีการส่งสรุปผลงานที่แตกต่างกัน

รูปแบบการนำเสนอขอให้เป็นการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ซึ่งทางสถาบันจะคัดเลือกผลงานจำนวนหนึ่งขึ้นมานำเสนอบน mini-stage หรือในห้องประชุมร่วมด้วย