Banner01 Banner02 Banner03

16th HA National Forum จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ
(Imagination for Quality)

การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี เราจะนำเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันภายใต้แนวคิดหลัก “Imagination for Quality” (จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ) มาช่วยกันเติมความฝันซึ่งกันและกันทำให้ชุมชนบริการสุขภาพเป็นชุมชนสร้างสรรค์ (creative community) ผู้ให้บริการสุขภาพก็เป็นคนสร้างสรรค์ (creative HR for health) นำพวกเราออกจากความอึดอัด คับข้อง และส่งมอบของขวัญชิ้นงามให้กับคนรุ่นต่อไป

“ทำเท่าไรจึงจะพอ” เป็นคำพูดที่มักจะได้ยินเมื่อชวนกันพัฒนาคุณภาพ แต่หากไปฟังผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกพูดจะตกใจที่เขาบอกว่า “เราต้องพัฒนาด้วย escaping velocity” คือ ต้องทำให้มากกว่าที่เป็นอยู่เป็นสิบเป็นร้อยเท่าเพื่อให้ทันกับความคาดหวังและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท่านเหล่านั้นบอกว่าเราต้อง “flip the healthcare” ต้องพัฒนากันขนาดพลิกหรือปฏิวัติระบบที่เป็นอยู่เลยทีเดียว

ที่ผ่านมาเราพยายามที่จะพัฒนาโดยใช้ประโยชน์อย่างสมดุลระหว่าง “ระบบ ความรู้ และจิตวิญญาณ” (หรืออาจจะคิดถึงองค์สามในรูปแบบของ 3S : system, science, spiritual; ศีล สมาธิ ปัญญา; head, heart, hand) ซึ่งก็นับว่าก้าวหน้ามามากโขเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่เราก็ยังพบกับปัญหา ยังรู้สึกจำเจ ยังคงวนเวียนอยู่กับวิธีการหรือทางออกแบบเดิมๆ อยู่หรือไม่

การพัฒนาคุณภาพเปรียบเสมือนการประคองตัวในเรือพาย ต้องทำทั้งการโยกคลอนเรือเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น ขณะเดียวกันก็ต้องประคับประคองมิให้เรือคว่ำ การโยกคลอนเรือนั้นเทียบได้กับความคิดที่ทวนกระแส ความคิดผ่าเหล่า ความคิดท้าทาย การไม่เชื่อฟังหรือไม่ยึดถือขนบปฏิบัติที่เคยทำกันมา (rebel) การโยกคลอนนี้จะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมีความสัมพันธ์กับมิติด้านจิตวิญญาณอยู่พอสมควร เป็นเรื่องของการใช้ศักยภาพของมนุษย์ในส่วนที่เป็น subconscious เชื่อว่าหลายๆ ท่านมีประสบการณ์ที่เกิดความคิดบรรเจิดขึ้นในเวลาที่สมองปลอดโปร่ง เคลิ้มๆ ครึ่งหลับครึ่งตื่น หรือเพิ่งตื่นจากความฝัน (subconscious creativity) แล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติที่แตกต่างไปจากเดิม

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนโรงพยาบาลต่างๆ ร่วมนำเสนอผลงานเด่นของโรงพยาบาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของโรงพยาบาลอื่นๆ โดยไม่จำกัดว่าจะสอดคล้องกับ theme ของการประชุมหรือไม่

ลักษณะผลงานที่นำเสนอจะมีสองลักษณะ คือ (1) ผลงานที่เป็นการพัฒนาที่สามารถวัดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้ หรือ (2) ผลงานการพัฒนาที่เน้นมิติทางด้านจิตวิญญาณซึ่งมีลักษณะเป็นเรื่องเล่า ซึ่งผลงานแต่ละลักษณะจะมีการส่งสรุปผลงานที่แตกต่างกัน

ทางสถาบันจะคัดเลือกผลงานจำนวนหนึ่งขึ้นมานำเสนอบน mini-stage หรือในห้องประชุมร่วมด้วย

การคัดเลือกผลงาน

การพิจารณาคัดเลือกผลงานจะให้โอกาสกับโรงพยาบาลต่างๆ ให้มากที่สุด โดยการส่งผ่าน website รวมทั้งการจัดประชุมคัดเลือกผลงานในส่วนภูมิภาคร่วมกับ HACC ผู้นำเสนอผลงานในที่ประชุมระดับภูมิภาคจะมีโอกาสนำเสนอรายละเอียดของผลงานและได้รับคำถามหรือข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงผลงาน จะมีการคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นในรอบของการประชุมระดับภูมิภาคไว้ก่อนจำนวนหนึ่ง สำหรับผลงานที่เหลือจะนำไปพิจารณารวมกับภูมิภาคอื่นๆ และผลงานที่เสนอโดยตรงมาที่สถาบัน

 

"กำหนดเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่
15 ตุลาคม 2557 ถึง 15 ธันวาคม 2557 และทางสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 20 มกราคม 2558"

การสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลและ
ผู้ส่งผลงาน

สถาบันจะคัดเลือกผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุม 2 ส่วนคือ poster presentation, oral presentation โดยให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานดังนี้

  1. ผลงาน Poster Presentation มีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท
  2. ผลงาน Oral Presentation มีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. จดหมายเชิญชวนโรงพยาบาล (6/10/2557)
  2. รายละเอียดงานประชุมวิชาการ HA Forum ครั้งที่ 16 (6/10/2557)
  3. ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการ Upload file ได้ไม่เกิน 500 KB. เพื่อให้ผู้ทบทวนผลงาน และผู้พิจารณาตัดสินคัดเลือกผลงาน สามารถดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานผ่านหน้าเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ